Disclaimer

Algemeen. Deze website (www.vamechelen.be) wordt beheerd door de Vlaamse Academici Mechelen, verder "VAM" genoemd. Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, dewelke hieronder worden beschreven. Door zijn bezoek aan de website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.
Gebruik. VAM streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Ondanks het feit dat VAM de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan VAM niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. VAM kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (a) het gebruik van andere bezoekers stoort, (b) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (c) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Intellectuele eigendomsrechten. VAM, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAM, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
On line communicatie. Berichten die u stuurt aan VAM per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. VAM adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail te sturen.
Wijzigingen. VAM behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Uitsluiting van aansprakelijkheid. VAM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt VAM geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan VAM wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (d) de werking of onbeschikbaarheid van deze website, (e) misbruik van deze website (f) het verlies van gegevens, (g) downloading of gebruik van gegevens die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
Uw registratie. Voor sommige diensten aangeboden op de websites van VAM wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om: (a) correcte, accurate en actuele informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om (b) deze informatie bij eventuele wijzigingen te actualiseren.
VAM behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en de gevraagde dienst(en) te schorsen of te weigeren.
Privacy. VAM neemt de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen. Onze volledige privacyverklaring kan u hier terugvinden.