voordracht

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 21 december 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

DE GULDEN SNEDE - het leven der vormen - 

voordracht door

Leopold Verstraelen
Prof. em. KU Leuven


De gulden snede is een welbepaald getal. Dit getal kan worden gedefinieerd  als de verhouding tussen de zijden en de diagonalen van een regelmatige vijfhoek. Men zou dit getal misschien beter de gulden verhouding tussen de verschillende lengtes kunnen noemen. 

In ieder geval verwijst de hierbij universeel gebruikte term “gulden”  naar de fundamentele rol die deze verhouding blijkt te spelen in de wiskunde, de natuurwetenschappen en in de kunsten, vanaf de tijd van de school van Pythagoras in de jaren  -500 , en alleszins tot en met de avond van 21 december 2017 in het Cultuurcentrum van Mechelen. Van de onderwerpen die van blijvende waarde zijn, zowel in de kunsten als in de wetenschappen, is er wellicht over dit gulden getal het meest gesproken en geschreven. Op deze VAM-avond is het de bedoeling om aan iedereen duidelijk te maken wat hiervoor denkelijk twee van de voornaamste redenen zijn, zeker toch in het gedacht van de spreker. Daartoe zal worden begonnen met een uiteenzetting over wat naar alle waarschijnlijkheid de oorspronkelijke bepaling is van de gulden verhouding. Deze bepaling is meetkundig van aard: ze betreft de essentie van de menselijke appreciatie van vormen. En tussenin zal op deze bepaling worden voortgeborduurd met de formulering van een (één) meetkundig principe voor de groei van 2D-vormen vanuit een punt in de menselijke 3D-ervaringswereld.

Dit principe blijkt aan de basis te liggen van een groot aantal van de dikwijls wel erg verschillende vormen die mensen permanent in ’t echt in de natuur waarnemen en evenzo van de vormen die mensen in ’t echt maken, op alle hun toegankelijke schalen.

Sinds 1971 publiceert Leopold Verstraelen (°1948 – Antwerpen) geregeld resultaten van zijn onderzoek over meetkunde en toepassingen van meetkunde in de exacte, de humane, de medische en de toegepaste wetenschappen. Zijn voornaamste meesters in de basiswiskunde waren zijn oudere broer Joseph, de leraars Verhulst (Pius X-college Antwerpen) en Lamberechts en Bosteels (beiden KA Berchem) en de professoren Van Bouchout, Borgers,en Bouckaert (KU Leuven). Zijn voornaamste meesters in het onderzoek waren de Roemeense professor Dr. Acad. Radu Rosca en de Taïwanees-Amerikaanse professor Dr. Acad. Bang-Yen Chen. De lering van deze voorbeeldige wiskundigen bleef niet zonder positief effect doordat ze kon aansluiten op de opvoeding door moeder en vader thuis en op de fundamentele scholing in de Seefhoekse kleutertuin van de Pothoekstraat en in de Kielse lagere St.-Bernardusschool. Sinds 1976 onderwees Dr. Acad. Leopold Verstraelen  wiskunde aan vele duizenden studenten als professor van de KU Leuven en gaf en geeft hij voordrachten en doctoraatscursussen aan vele buitenlandse universiteiten en academies

 


Namens het  bestuur,

Herman Nijs

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 23 november 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Polyfonie en het verhaal van een pas ontdekt
15de-eeuws muziekmanuscript 

voordracht door

Bart Demuyt
Directeur Alamire Foundation & Amuz


Zo goed als elke Vlaming heeft weet van de Vlaamse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Topwerken als het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal te Gent, Christus met Zingende en Musicerende Engelen in het KMSKA en namen als Jan Van Eyck, Hans Memling, Rogier van der Weyden, Pieter Bruegel, Peter Paul Rubens zijn maatschappelijk ingebed.

Even monumentaal en sterk bepalend voor de latere ontwikkeling van de muziek in Europa, zijn hun tijdgenoten-musici uit de Lage Landen, meer bepaald de Franco-Vlaamse Polyfonisten.

Deze Vlaamse polyfonie is van een absoluut uitmuntende kwaliteit maar voor een deel van de internationale cultuurwereld vrijwel onbekend. Meer zelfs, heel wat van de werken uit die tijd zijn nooit bestudeerd (kunnen worden) en de valorisatie ervan is tot op vandaag veel te gering.

De Alamire Foundation speelt een cruciale rol in het ontginnen van dit schitterende muzikale erfgoed. Met de meest geavanceerde technieken brengt ze muziek van eeuwen geleden waar ook ter wereld in kaart. De recente ontdekking van een 15de-eeuws liedboek bracht het onderzoek en de valorisatie-opdracht van de Alamire Foundation in een stroomversnelling. Met voorbeelden van o.a. het digitalisatieproject in de Vaticaanse bibliotheek en de ontdekking en aankoop van het Leuven Chansonnier laat Bart Demuyt de toehoorder deel uitmaken van een wondere muzikale wereld.

Bart Demuyt (1964) studeerde aan het Lemmensinstituut, werd stafmedewerker bij de Onderzoekseenheid Musicologie aan de KU Leuven en was als uitvoerend musicus verbonden aan o.m. Collegium Vocale, La Petite Bande, Capilla Flamenca. Daarna was hij actief als artistiek medewerker bij Musica en was artistiek leider van het Nederlandse ensemble Cappella Pratensis. In 2008 keerde Demuyt terug naar de KU Leuven en werd hij directeur van de Alamire Foundation, Internationaal Centrum voor de Studie van de Muziek in de Lage Landen. In dat jaar neemt hij ook de functie op van artistiek en algemeen directeur van AMUZ [Festival van Vlaanderen-Antwerpen]. In 2016 is hij ook aangesteld als senior research IOF-manager for Musical Heritage KU Leuven. Bart Demuyt is voorzitter van de Adviescommissie Kunsten Vlaanderen en curator van verschillende festivals en tentoonstellingen waaronder 'Passie van de Stemmen' en 'Petrus Alamire, Meerstemmigheid in beeld’.

 

Namens het  bestuur,

Els Bouwen

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 26 oktober 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Hoe overleven temidden van het internet-der-dingen?(IoT) 

voordracht door

Marian Verhelst
Prof. Micro-elektronica KU Leuven


Alle toestellen rondom ons worden in ijltempo meer en meer digitaal. Denk aan onze tandenborstels, wekkers, weegschalen, telefoons, en TV's. De volgende evolutie die zich aftekent is dat al deze voorwerpen verbonden worden met het internet. Zo ontstaat het "internet-der-dingen". Een netwerk van elektronica rondom ons dat voortdurend informatie kan verzamelen en delen. Maar willen we dit wel? En wat zijn de gevolgen?

In deze lezing gaan we eerst in op de technologie die deze evolutie in gang gezet heeft. Vervolgens kijken we wat de toekomst brengt, om ten slotte stil te staan bij welke opportuniteiten dit met zich meebrengt, maar ook welke gevaren eraan vasthangen. Dit wordt telkens gekaderd in praktische voorbeelden uit de actualiteit.

Verhelst studeerde micro-elektronica aan de Faculteit ingenieurswetenschappen van de KULeuven. In 2008 behaalde ze er haar doctoraat met een beurs van het FWO-Vlaanderen. Tijdens haar doctoraat verbleef ze ook gedurende 1 trimester aan UC Berkeley in San Francisco. Na haar doctoraat vervoegde ze het computer bedrijf Intel in Portland, Marian OR, USA, waar ze onderzoek deed naar energiezuinige chips. Sinds oktober 2012 is ze professor aan haar Alma Mater, waar ze een onderzoekslijn opricht rond elektronica voor het internet-der-dingen.
Marian heeft een passie voor interdisciplinaire samenwerkingen en voor wetenschapscommunicatie, in het bijzonder naar jongeren en meisjes toe. In dit kader is ze lid van de Jonge Academie van België, lid van het STEM platform, oprichter van KU Leuven's Innovation Lab, en was ze de huis-ingenieur van Het Lichaam van Coppens.

 


Namens het  bestuur,

Lieve Van Ingelgom

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 28 september 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Moslims in een open samenleving

voordracht door

Paul Scheffer
Prof. Europese studies univ. Tilburg en Amsterdam


De komst van een nieuwe gelovige gemeenschap is nauw verbonden met de geschiedenis van de migratie in West-Europa. Sommige van de botsingen die daar het resultaat van zijn herkennen we uit het verleden, maar andere vormen van conflict zijn nieuw.
Er zijn grofweg vier mogelijke reacties binnen de moslimgemeenschap op de aanwezigheid in een open samenleving waar godsdienstvrijheid de norm is: secularisering, liberalisering, orthodoxie en radicalisering. Het is van belang om op basis van onderzoek iets te begrijpen van het gewicht van deze mogelijke richtingen, welke houding domineert? Dat roept het beeld op van een ten diepst door breuklijnen van geloofsinterpretatie, etniciteit, opleidingsniveau en generaties verdeelde gemeenschap. Dat op zich al complexe beeld wordt nog eens versterkt door de dreiging van terrorisme, die verbonden is met de conflicten buiten onze grenzen, bijvoorbeeld in Syrië. De aanwezigheid van een omvangrijke moslimgemeenschap dwingt onze samenlevingen tot meer normatieve uitspraken over godsdienstvrijheid en godsdienstkritiek: de rechtsstaat is een goed vertrekpunt maar biedt onvoldoende houvast als het gaat om de kunst van het samenleven.


Paul Scheffer is hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam. Hij was hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam en correspondent in Parijs en Warschau.
Zijn meer recente publicaties zijn onder meer: Het land van aankomst (2007), een vergelijkende studie over immigratie in Amerika en Europa, Alles doet mee aan de werkelijkheid: Herman Wolf 1893-1942, een tijdsbeeld van Amsterdam tussen de oorlogen aan de hand van het levensverhaal van mijn grootvader, en De vrijheid van de grens, een verkenning van het belang van grenzen voor een open samenleving.


Namens het  bestuur,

Lieve Van Ingelgom

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 20 april 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

De toekomst van een verstenend Vlaanderen

voordracht door

Peter Cabus
Prof. Dr. in de economische geografie KU Leuven
Secretaris-generaal Departement Omgeving


Vlaanderen kent een ruimtebeslag - ruimte die we gebruiken voor ons menselijk functioneren - van meer dan 30%. Hiervan is er 14% verhard. In vergelijking met vergelijkbare landen en regio’s is dit veel. Zo zien we in Nederland, met een nog hogere bevolkingsdichtheid dan Vlaanderen, een cijfer van ongeveer 15% ruimtebeslag en 7% verharde ruimte.

Ook kenmerkend voor Vlaanderen is het versnipperd ruimtegebruik en de verlinting, met ook gevolgen voor bijvoorbeeld de mobiliteit en overstromingen.

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn.

Hoe doen we dit wetende dat de bevolking verder groeit en dat deze bevolking ruimte nodig heeft om te wonen, werken, ontspannen, verplaatsen, enz.?

CabusProfessor Peter Cabus is doctor in de economische geografie (KU Leuven, 1999). Hij is tevens master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning. Hij was stafmedewerker van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van 1979 tot 2009. 

Van augustus 2009 tot december 2011 was hij kabinetschef ruimtelijke ordening van de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening. Sinds januari 2012 is hij secretaris-generaal van het departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerende Erfgoed. Hij is verantwoordelijk voor de vorming van het nieuwe departement Omgeving dat het levenslicht zag op 1 april 2017. Dit nieuwe departement is een samengaan van zijn vroeger departement met het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Hij is sinds 2000 als professor verbonden aan het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven, waar hij het vak Space, Society & Policy doceert.


Namens het  bestuur,

Marc Declercq

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 9 maart 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

WETENSCHAP ZONDER GEWETEN

voordracht door

Gustaaf Cornelis
Professor Wetenschapsfilosofie VUB en UA


De universitaire instelling van vandaag is niet langer de universiteit die de best mogelijke kennis produceert, kennis en vaardigheden optimaal overdraagt en voorbeeldig haar maatschappelijke rol speelt. Het huidige beleid forceert de universiteiten hun eigenheid te loochenen. De omstandigheden waaronder vandaag aan de universiteit wordt gewerkt, zijn de laatste twee decennia geëvolueerd naar zeer nadelig voor zowel de kennisontwikkeling als voor de mens die kennis ontwikkelt. De cumulatieve schade op wetenschap en personeel is groot: één derde gaat slordig te werk, het aantal psychische stoornissen neemt toe. Toch is zelfs in de nabije toekomst een beter, zelfs optimaal academisch klimaat haalbaar. Maar dan moet wel drastisch én gecoördineerd de vermarkting van de universitaire wereld  worden aangepakt.

In deze lezing bespreekt Gustaaf Cornelis een aantal zware gevallen van wetenschappelijke fraude (vervalsing, fabricatie, plagiaat), maar heeft nog meer aandacht voor de talrijke vormen van slordige wetenschap – de zgn. QRP of Questionable Research Practices – want dat is echt een sluipend gif. Voor professor Cornelis is het echter belangrijker hoe we aan deze situatie een einde kunnen stellen: hij stelt een geïntegreerde aanpak voor.
Omtrent deze problematiek publiceerde Cornelis recent twee boeken: “Eerlijke wetenschap” bij Lannoo Campus (2013) en “Wetenschapsethisch manifest” bij Garant (2016)  

Prof. dr. Gustaaf Cornelis studeerde wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel, specialiseerde verder in wetenschapsfilosofie  aan de Universiteit Gent en de Polytechnische Universiteit Athene.
In 1995 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte met een dissertatie over de wijsbegeerte van het hedendaagse kosmologische denken. Thans doceert hij een twaalftal vakken aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen, inzonderheid methodologische vakken en historische overzichten. 
Zijn werk “Francis Bacon twittert” (2015–Garant) is een hedendaagse studie over het ontstaan van de moderne wetenschap in de 17° eeuw. Met “Goed begonnen…startersgids voor succesvol studeren aan hogeschool of universiteit” (2016-Pelckmans) beoogt hij meer studietevredenheid bij generatiestudenten. Zijn nieuw filosofiehandboek “Met hamer en scheermes”  (2016 – Pelckmans)  legt de nadruk op argumentatietechnieken. 


Namens het  bestuur,

Herman Nijs

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 16 februari 2017  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

KANKER. TOCH EEN GENEESBARE ZIEKTE?

 

voordracht door
Frédéric Amant
Professor Gynaecologische oncologie KULeuven


 

Rondom ons zien we kanker op alle leeftijden toeslaan. Mensen blijven vaak het onderspit delven omdat de kankerbehandeling ontoereikend is. En toch gaat massaal veel geld naar kankerbehandeling en kankeronderzoek. Tijdens de lezing willen we terugblikken op het verleden, inzicht geven in kankerbehandelingen anno 2017 en een blik werpen op de toekomst. De eerste inzichten dat zoiets als chemotherapie ooit een optie zou zijn, kwamen door het gebruik van mosterdgas tijdens de eerste wereldoorlog. Tot in het recente verleden werd kanker meer radicaal en met meer bijwerkingen behandeld. Precisiechirurgie en -radiotherapie alsook meer gerichte kankermedicijnen zijn even efficiënt, hebben minder bijwerkingen en zijn heden ten dage de standaard. In de toekomst zullen technologische innovaties en digitale vooruitgang een cruciale rol spelen in de kankerbehandeling.


Frédéric Amant (°1967) behaalde in 1992 zijn doctoraat in de Medische Wetenschappen aan de KULeuven en werd in 2000 specialist in de gynaecologische oncologie. Naast specialist en professor aan de KULeuven (UZ Gasthuisberg) is hij ook verbonden aan
het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek (Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam).

Frédéric Amant staat aan het hoofd van het International Network on ‘Cancer, Infertility and Pregnancy’ (INCIP) van de European Society of Gynecologic Oncology (ESGO) en tal van andere organisaties. Hij leidt het PDX-platform voor patiënt-gebaseerde tumor xenograften (Trace) aan de KULeuven en is lid van het Europees consortium inzake xenograften (EurOPDX).


Namens het  bestuur,

Els Bouwen

Beste leden, hierbij nodigen we u vriendelijk uit op ons jaarlijks concert met nieuwjaarsreceptie:

Donderdag 19 januari 2017  om 20 u
Cultuurcentrum Mechelen    ( auditorium )

 

Noémie Schellens (sopraan), Maarten Vandenbemden (gitaar),

Kobe Baeyens (bariton/verteller) 

OBLIVION 

Zuid-Amerikaanse, Italiaanse en Spaanse muziek
in een intieme, warme bewerking voor gitaar en stem

  

Oblivion: vergetelheid, het oplossen en verdwijnen in het vage geheugen van de tijd. In een gevarieerd repertoire met Italiaanse, Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek gaan we op zoek naar wat ergens verloren is gegaan, en vinden we flarden terug van wat ooit was… Ástor Piazzolla’s beklemmende tango gaf dit programma zijn titel en vertelt het verhaal van een nooit beantwoorde liefde. Ook Heitor Villa-Lobos en Ruperto Chapi laten van zich horen.

Een centrale rol in het programma is weggelegd voor de collectie oude volksliederen die Federico Garcia Lorca verzamelde en harmoniseerde. Maar nostalgie en (de angst voor) de allesverslindende tijd zijn fenomenen van alle tijden en plaatsen: ook John Dowland bezong in het Engeland van Queen Elizabeth al op melancholische wijze de liefde en het leven. Kortom, een programma… om niet snel te vergeten.

Met Noémie Schellens, Maarten Vandenbemden en Kobe Baeyens hebben we drie bijzondere muzikanten in ons midden.
Noémie heeft een grote nationale en internationale carrière die ze steeds verder uitbouwt. Zo was ze te horen op concerten en recitals in o.a. de Vlaamse Opera, de Bastille in Parijs en de opera van Bordeaux.

Maarten Vandenbemden zit momenteel op het Brusselse Conservatorium bij Antigoni Goni. Hij studeerde een jaar in Napels en sleepte al verschillende internationale prijzen in de wacht.

Kobe studeerde aan het conservatorium van Gent en nadien in Frankrijk bij de Duitse bariton Udo Reinemann. Hij werkt regelmatig in het koor van de Vlaamse Opera en het Vlaams Radio Koor. Hij zong en speelde in menig muziektheater. Vandaag zal hij vooral teksten reciteren bij de liederen die Noémie brengt, maar hij zal ook met Maarten en Noémie enkele liederen zingen..

Er is geen speciale dresscode voor deze avond. Jullie ogen elk jaar hoe dan ook feestelijk.

Namens  het bestuur,

Els Bouwen

 

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 15 december 2016  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

VERVANGENDE VOORDRACHT WEGENS ZIEKTE

De Islam in 500 woorden

voordracht door
Hind Fraihi
Journaliste


Allahverdomme waarom? Waarom pleegt iemand een misdaad in de naam van Allah? Wie zijn moslimextremisten? Freelance journaliste Hind Fraihi vroeg het aan de radicale moslims in eigen persoon. Fraihi ging in 2005 twee maanden undercover in Molenbeek. In de gedaante van een studente sociologie leefde ze in een Brusselse moslimwijk en liet ze fundamentalisten ongemaskerd aan het woord. Ze ging daar waar geen camera’s komen, waar journalisten zonder islamitische afkomst geen toegang hebben, waar openhartig wordt gesproken in de taal van de koran.
In deze lezing wordt het toenemende islamfundamentalisme omschreven als een politieke godsdienst die weigert in eigen boezem te kijken. De politieke islam wordt beschreven als een collectieve vlucht voor de maatschappelijke malaise in de Arabische wereld, met een weerslag op en in het Westen.

De bevindingen gaan ook niet voorbij aan de “her islamisering” van aanvankelijk gematigde moslims.  Hun getuigenissen zijn voor politiek correcte  personen alvast onwelgevallige zaken. In deze lezing zoomt  Fraihi tevens verder in op de zogenaamde ‘jihad hoofdstad’ Molenbeek en het fenomeen van de Syriëstrijders.

Hind Fraihi is een freelance journaliste die voor verschillende media verslaggeving heeft gedaan over de Arabische wereld. Daarnaast doet ze ook researchwerk voor binnen- en buitenlandse media. Hind Fraihi coördineerde in 2014 – 2015 postgraduaat Arabische wereld en Midden-Oosten bij de hogeschool Thomas More.
In samenwerking met  de Thomas More hogeschool publiceerde ze het boek ‘’De Islam in 500 woorden.’’
Haar bekendste reportage is wellicht de reeks in Het Nieuwsblad waarvoor ze twee maanden undercover ging in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. In deze reeks legde ze de toenemende radicalisering bij de achtergestelde allochtone jeugd bloot en wees ze op de gevaren die deze ontwikkeling met zich zou meebrengen. De recente aanslagen in Parijs en de Molenbeekse link met de daders  geven aan hoe visionair haar bevindingen waren.
Hind  Fraihi  werkt tevens als columniste voor de krant De Tijd.

Namens het  bestuur,

Marc Declercq

Hierbij nodigen we u vriendelijk uit op onze volgende activiteit :

Donderdag 17 november 2016  om 20 u

Cultuurcentrum Mechelen
(auditorium)

Quo vadis Europa? 60 jaar EU.

voordracht door
Rob Heirbaut
VRT-Journalist


De Europese Unie maakt één van de moeilijkste periodes uit haar geschiedenis mee en ligt onder vuur, om allerlei redenen. Na de eurocrisis kwam de vluchtelingencrisis, gevolgd door het brexit-referendum. Het vertrouwen in de Europese Unie staat op een laag pitje. Partijen die de EU liefst zouden afschaffen, zijn populair, zelfs in landen die er van bij de start in 1957 bij waren. Ook in ons land heerste tot recent in de traditionele politieke wereld een consensus over Europa: hoe meer Europa te zeggen heeft, des te beter, dat was de teneur. Er was nauwelijks debat. Nu zit Europa meer dan ooit in het nieuws. Het is tragisch en jammerlijk, doorgaans ingewikkeld, soms schandelijk en altijd ernstig. Wat brengt 2017 voor Europa? Op 25 maart 2017 viert de EU haar 60ste verjaardag. Is het allemaal kommer en kwel, of is er toch reden om te feesten? En wat zijn de voornaamste uitdagingen voor de EU? 

Rob Heirbaut (°1967) is politiek journalist verbonden aan de VRT. Na zijn studies Rechten en Communicatiewetenschappen aan de UGent werkte hij kort als freelancer voor Het Volk en voor een industrievakblad. Daarna ging Heirbaut even aan de slag als jurist bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf december 1993 kwam hij terecht op de redacties van Het journaal en Terzake, en na de invoering van de euro specialiseerde hij zich in Europa. Hij schreef samen met de Gentse hoogleraar Hendrik Vos het boek Hoe Europa ons leven beïnvloedt (2008). Daarmee won hij de Wablieft-prijs voor de duidelijke en heldere manier waarop hij de invloed van Europa uitlegde.

Namens het  bestuur,

Els Bouwen

Pagina's